clubinfo:
Ons clubhuis:
Het bestuuur:
Het lidmaatschap:
Vogelbeurs:
Ringcommissaris:
Onze sponsoren:
Printbare versie  

Vogelbeurs G.V.V. De Goudvink:

In ons clubgebouw op het Sportpark Bultserve

te

Glanerbrug.

Elke eerste zondag in de maanden September t/m Mei.

Aanvang: 10.00 uur

Einde: 12.00 uur

Entree: Gratis

Handelaren en particulieren kunnen hun vogels inbrengen tussen 9.00 en 9.30

Tevens zullen er opkopers zijn die vogels willen kopen

Informatie: R Konter tel: 053-4613684

E-MAIL: vogelbeurs@gvv-goudvink.nl

REGELS VOOR HET HOUDEN VAN EEN VOGELBEURS

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers volgt een beleid dat gericht is op de

optimalisering van de gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels. Een beleid dat

wordt onderschreven door C.O.M. Nederland. Dit beleid wordt niet alleen gevoerd ten

aanzien van het houden, verzorgen en kweken van deze vogels, maar het strekt zich ook uit

tot het traject van aankoop en verkoop van deze vogels.

Vogels kunnen te koop worden aangeboden door middel van advertenties in de diverse

vogelbladen en internetsites waarbij de verkoop rechtstreeks plaats vindt tussen de kweker

en de koper.

Zij kunnen onderling afspraken maken over hoe de overdracht van de vogels kan

plaatsvinden.

Daarnaast kunnen vogels te koop worden aangeboden via:

- dierenspeciaalzaken

- vogelmarkten

- vogelbeurzen

Vanuit het beleid ten aanzien van de gezondheid en welzijn van vogels, zijn door de

bondsraad richtlijnen opgesteld die in eerste instantie bedoeld zijn voor het treffen van

regelingen die de gezondheid en welzijn van de vogels borgen gedurende het transport van

en naar, en de periode dat zij op een vogelmarkt of op een vogelbeurs aanwezig zijn.

1. Begripsbepalingen.

Vogelmarkt Een commercieel opgezette markt waar vogels te koop worden aangeboden

door vooraf uitgenodigde handelaren en door particulieren.

Vogelbeurs Ook wel verkoopklasse genoemd, een verkoopgelegenheid waar vogels te

koop worden aangeboden door particulieren al of niet gelijktijdig met een

georganiseerde tentoonstelling.

Handelaar Een natuurlijk of rechtspersoon die op commerciële wijze handelt in vogels en

beschikt over de daartoe van rechtswege geldige vergunningen.

Particulier Een vogelkweker of vogelhouder, die op een niet commerciële wijze het

kweken en houden van vogels hobbymatig beoefent.

2. Wet- en regelgeving.

De organisatie van een vogelmarkt of vogelbeurs moet, naast de COM richtlijnen ten

behoeve van de organisatie van vogelmarkten en vogelbeurzen, niet in strijd zijn met

nationale en Europese wet- en regelgevingen. De belangrijkste wetten en regelgevingen in

dit kader zijn:

- de Flora en Fauna wet,

- de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (GWWD),

- CITES – overeenkomst betreffende de internationale handel in bedreigde in het wild

levende dier- en plantensoorten,

- EU regelgeving voor de handel in wilde dier- en plantensoorten.

3. Organisatie.

Een vogelmarkt kan georganiseerd worden door:

- Een bedrijf dat beroepsmatig betrokken is bij de vogelsport als bv. leverancier van

dierenbenodigdheden.

- Een particulier organisatiebureau

- Het bestuur van een vereniging welke is aangesloten bij een der vogelbonden in

Nederland.

Een vogelbeurs wordt als regel georganiseerd door een vereniging van vogelliefhebbers, en

al of niet gelijktijdig met de organisatie van een tentoonstelling.

In alle gevallen is de organisatie verantwoordelijk, en aansprakelijk voor de naleving van de

bepalingen die voorkomen in de van toepassing verklaarde reglementering en bovendien

voor de naleving van alle bepalingen die voorkomen in Nederlandse en Europese wet en

regelgeving ten aanzien van het houden van, het vervoeren van, en de handel in vogels.

4. Verkoopruimte.

Een vogelmarkt of vogelbeurs mag uitsluitend worden georganiseerd in een afgesloten

ruimte als daarin een voor de aangeboden vogels verantwoorde omgevingstemperatuur en

luchtvochtigheid heerst en waarin een tochtvrije luchtverversing is gewaarborgd.

In de verkoopruimte moeten voldoende verbodsborden zijn aangebracht waaruit duidelijk

blijkt dat het roken in deze ruimte verboden is.

Het verdient aanbeveling in de verkoopruimte een afzonderlijke ruimte aan te wijzen voor het

tijdelijk in bewaring geven van de dan aangekochte vogels.

Deze ruimte mag niet vrij voor het publiek toegankelijk zijn.

In de verkoopruimte dienen voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig te zijn.

Buiten deze voorzieningen dienen tappunten voor vers (drink)water aanwezig te zijn.

5. Tijdsduur.

Vogelmarkten worden als regel als een ééndaagse evenement georganiseerd.

De openingstijden voor het publiek mogen maximaal 10 uur bedragen.

Vogelbeurzen, georganiseerd tijdens een tentoonstelling duren als regel meerdere dagen.

De openingstijd voor het publiek mag maximaal 12 uur per dag bedragen.

6. Toezicht.

Tijdens de openingstijden van een vogelmarkt of vogelbeurs, dienen ter zaken deskundige

toezichthouders aanwezig te zijn.

Zij houden toezicht op:

- de naleving van de van toepassing zijn wet- en regelgeving bij o.a. de inname van de te

koop aangeboden vogels,

- de naleving van het marktreglement tijdens de aanwezigheid van het publiek

- de conditie en huisvesting van de te koop aangeboden vogels,

- het gedrag van het publiek.

Toezichthouders moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.

Zij zijn bevoegd zowel verkopers als publiek bij overtredingen of wangedrag te manen de

verkoopruimte te verlaten. Een en ander dient geregeld te zijn in een door de organisatie van

de vogelmarkt of –beurs opgesteld reglement, dat duidelijk bekend is gemaakt aan een

ieder.

7. Handelaren en particulieren.

Door de organisatie van een vogelmarkt dient een register te worden bijgehouden waaruit de

adresgegevens blijken van alle op de vogelmarkt aanwezige handelaren en particulieren met

daarbij hun standplaatsnummer.

Door de organisatie van een vogelbeurs dient een register te worden bijgehouden waaruit de

adresgegevens en het kweek- of stamnummer van de verkopende kwekers blijken.

Op aanvraag moeten deze gegevens beschikbaar gesteld kunnen worden aan externe

controleurs ( b.v. AID) die op basis van de geldende wet- en regelgeving bevoegd zijn

hierover te kunnen beschikken.

8. Te koop aangeboden vogels.

Aan de te koop aangeboden vogels worden de volgende voorwaarden gesteld:

- Vogels moeten uiterlijk gezond en onbeschadigd zijn. Vogels met zichtbare

ziekteverschijnselen en verwondingen worden van de markt verwijderd.

- De vogels moeten een zodanige leftijd hebben, dat ze zelfstandig hun voer opnemen.

Vogels die b.v. nog met de hand groot gebracht moeten worden (baby papegaaien)

mogen niet te koop worden aangeboden.

- Europese cultuurvogels en hun hybriden moeten voorzien zijn van een gesloten pootring.

Deze pootring moet wat uitvoering en diameter betreft voldoen aan de “Regeling afgifte

en kenmerken naadloos gesloten pootringen en andere merktekens” vastgelegd in de

Flora en Faunawet 2002.

Wordt een afwijking vastgesteld, dan moet de desbetreffende vogel van de markt worden

verwijderd.

- Vogels die voorkomen op de bijlage A van de CITES verordening, mogen alleen te koop

worden aangeboden als ze voorzien zijn van een vaste pootring of van een transponder

(gechipt).

Daarbij dienen actuele CITES formulieren bij de vogels aanwezig te zijn.

Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt de vogel van de markt verwijderd.

- Kwartels en daarmee gelijkgestelde grondvogels, alsook vleesduiven, afstammelingen

der Columba livia, vallen onder de definitie pluimvee, en mogen alleen op

tentoonstellingen en vogelbeurzen worden aangeboden als ze voorzien zijn van een

geldig inentingsbewijs tegen N.C.D. Pluimveemarkten zijn in Nederland verboden.

9. Transport.

Vogels kunnen in transportkooien en of lopers naar de vogelmarkt of vogelbeurs worden

vervoerd.

Deze transportkooien moeten voorzien zijn van een vochtabsorberende en stofvrije

bodembedekking. Het verdient vanuit het welzijn van dieren geen aanbeveling hiervoor voer

te gebruiken.

Transportkooien moeten schoon en gemakkelijk gedesinfecteerd kunnen worden en zodanig

uitgevoerd dat er voldoende licht en verse lucht tijdens het transport kan toetreden.

Als het transport naar of van een vogelmarkt of vogelbeurs meer tijd in beslag neemt dan

maximaal 4 uur, dient voldoende vers drinkwater en voer in de transportkooi aanwezig te

zijn. Als deze tijd wordt overschreden kan ook gekozen worden voor vochthoudend fruit

welke in een voor de vogel veilige voorziening is aangebracht.

10. Verkoopkooien.

Vogels die te koop worden aangeboden moeten zowel op een vogelmarkt als een

vogelbeurs ondergebracht worden in kooien welke overeen komen met die, waarin de vogels

ook tijdens een tentoonstelling worden ondergebracht.

De organisatie bevordert dat het verkopen van vogels uit transportkooien en/of lopers wordt

tegen gegaan.

Indien de vogels toch vanuit een transportkooi of loper te koop worden aangeboden, dan

moeten de afmetingen van deze zodanig zijn dat de vogels rechtop kunnen staan of zitten en

zich om kunnen draaien.

Een loper mag niet lager zijn dan de totale hoogte van de vogelsoort die er in ondergebracht

wordt.

Verkoopkooien moeten schoon zijn en voorzien van schone bakjes en flesjes voor vers voer

en vers drinkwater.

De verkoopkooien en de kooien waarin een eventuele handelsvoorraad aanwezig is, dienen

op tafelhoogte geplaatst te worden.

Als transport- en verkoopkooien gestapeld moeten worden is het noodzakelijk dat dit zo

wordt uitgevoerd, dat de toevoer van frisse lucht en voldoende licht niet verhinderd wordt.

Het aantal vogels in een verkoopkooi dient te worden beperkt.

In de zogeheten Universeelkooi niet meer dan 2 vogels.

Het verdient aanbeveling vogels paarsgewijs te koop aan te bieden.

Voorkomen moet worden dat er meer dan twee kleine vogels (kleiner dan een

agapornis/grasparkiet) in een verkoopkooi zitten. Vogels ter grootte van een papegaai

moeten afzonderlijk in een verkoopkooi geplaatst worden.

De kooien waarin de vogels worden geplaatst voor verkoop moeten in relatie zijn tot de

grootte van de vogels. Een goede maatvoering hiervoor is de regeling, zoals kooien zijn

vastgesteld door de nationale bonden voor de te houden tentoonstellingen.

11. Controle door organisatie.

De organisatie is te allen tijde bevoegd om te controleren of aan de voorwaarden in deze

regels wordt voldaan. Als controle op de naleving van artikel 8 dat nodig maakt zijn de

organisatoren bevoegd over te gaan tot ringen- en papieren controle.

Indien de verkoper een dergelijke controle niet toestaat moet hij onmiddellijk de

verkoopruimte verlaten.

Sinds 1 januari 2007 is van kracht de transportverordening voor dieren

Het betreft transportverordening (EG) Nr 1/2005

Handelaren in vogels moeten hieraan voldoen.

Vastgesteld door de bondsraad van de NBvV op 23 februari 2008.

Voor het bestuur:

Henk Marinus,voorzitter Loek Bertina, secretaris